over Kairos

Doelstellingen:

De Stichting Kairos wil bevorderen dat karma en reïncarnatie een plaats krijgen op de agenda van het publieke debat.

Toelichting

Artikel 6 van de grondwet stelt “Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, … ”. Dit impliceert dat iedereen vrij mag oordelen of ‘hierna’ wel of niet nog ‘iets’ komt en zo ja wat. In samenhang met het motief ‘Voltooid leven’ dat sinds enige jaren in de politiek speelt, is deze vraag niet meer geheel vrijblijvend. Aanhakend op de sinds eind 19e eeuw opgang gekomen discussie over de zogenoemde BijnaDoodErvaring kan gesteld worden dat als wetenschappelijk feit geldt dat ieder mens direct na het overlijden een zogenoemd ‘persoonlijk postmortaal levenspanorama’ aan zijn geestesoog voorbij ziet trekken.

Doelstelling (1) is dit wetenschappelijke feit sterker onderbouwen, in bredere kring bekend maken en de discussie erover stimuleren.

Doelstelling (2) is Theoretisch filosofisch-wetenschappelijk verder werken hieraan.

De eerste stappen op deze weg zijn:

  1. de enige bruikbare context voor theoretisch werk aan aan dit doel is reïncarnatie.
  2.  Het mooie van dat antwoord is dat er ooit zekerheid over zal komen, want als er enige realiteit in reïncarnatie steekt, zullen ooit bewuste herinneringen aan vorige levens opduiken, want onder zulke herinneringen, is reïncarnatie een woord zonder betekenis.
  3. Probleem is alleen dat reïncarnatie niet kan, want reïncarnatie betekent dat ik eerder geleefd heb en na mijn dood nog eens zal terugkomen, maar ik kan alleen bestaan dankzij mijn lichaam en dat is eenmalig, en reïncarnatie is continuïteit van het ik-bewustzijn door meerdere achtereenvolgende levens heen, en hoe kan die bestaan wanneer het lichaam als verbindende schakel er niet meer is?
  4. Materiaal voor een antwoord op die vraag is te vinden in recente ontwikkelingen in de cognitieve neurowetenschappen, in de filosofie en in de antroposofie.
  5. Uit het voorgaande laat zich afleiden dat reïncarnatie gezien an worden als een volgende fase in de evolutie van de mens. De kenvermogens van de mens evolueren mee; de menselijke kennis verandert. Cognitie in de zin waarin dit begrip nu in de wetenschap en filosofie gebruikt wordt, biedt nieuwe inzichten in de relatie tussen lichamelijkheid en identiteit. Daardoor kan reïncarnatie een realistische optie worden. Daarom dient reïncarnatie met het bijbehorende karma een plaats te krijgen op de agenda van het publieke debat.

Activiteiten en beleidsplan:

  1. de activiteiten hebben zich tot voor kort beperkt tot bedenken, schrijven, produceren en [gratis] verspreiden van teksten in de vorm van boekjes, brochures, folders en flyers waarin de hoofdlijnen van het werk van de stichting worden uitgewerkt, en
  2. publiceren van kortere en langere incidentele teksten op deze site en in diverse media. Gegeven dat het ‘Voltooid leven’ motief de doelstellingen een actuele politieke en maatschappelijke context geeft, zullen de activiteiten versterkt worden uit gebreid worden met andere vormen, met name met bedenken, schrijven, produceren en [gratis] verspreiden van gezelschapsspelen zoals gebruikt worden voor communicatie, verwerving van inzicht en/of onderwijs [serious games].

De organisatie

Het stichtingsbestuur bestaat vooralsnog uit een persoon, de heer H.S Verbrugh. De stichting heeft een ANBI status en is afhankelijk van giften.

De financiële balans 2015, 2016, 207 en 2018 is  hier te downloaden.